Veni Sancte Spiritus

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Background

Sequence to the Holy Spirit, attributed to Stephen Langton (c. 1160-1228) and to Pope Innocent III (died 1216).

Liturgical use: Sequence for Mass on Pentecost Sunday.

For settings of the antiphon, see Veni sancte Spiritus (Antiphon).

Settings by composers

in Latin, unless otherwise indicated.

Other settings possibly not included in the manual list above

Text and translations

Latin.png Latin text

1  Veni Sancte Spiritus
et emitte caelitus
lucis tuae radium.
Veni pater pauperum,
veni dator munerum,
veni lumen cordium.
2  Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
In labore requies,
in aestu temperies,
in fletu solacium.

3  O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

4  Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

5  Da tuis fidelibus
in te confidentibus
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.
Amen. Alleluia.

Latin.png Latin text

1. Veni Sancte Spíritus
et emítte cælitus
lucis tuæ rádium.
Veni pater páuperum,
veni dator múnerum,
veni lumen córdium.

R.  Veni, veni. Veni, veni.
Veni Sancte Spíritus.

2.  Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.
In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solátium.

3.  O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.
Sine tuo númine
nihil est in hómine,
nihil est innóxium.

4.  Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

5.  Da tuis fidélibus
in te confidéntibus
sacrum septenárium.
Da virtútis méritum,
da salutis exitum,
da perénne gáudium.

English.png English translation

1  Come, Holy Spirit,
and send down from heaven
the ray of your light.
Come, father of the poor,
come, giver of gifts,
come, light of the hearts.
2  Best consoler,
sweet host of the soul,
sweet refresher.
Rest in work,
cooling in heat,
comfort in crying.

3  O most blessed light,
fill the innermost hearts
of your faithful.
Without your power
nothing is in man,
nothing innocent.

4  Clean what is dirty,
water what is dry,
heal what is wounded.
Bend what is rigid,
heat what is cold,
lead what has gone astray.

5  Grant to your faithful
who trust in you,
your sevenfold holy gift.
Grant us the reward of virtue,
grant us final salvation,
grant us eternal joy.

Chinese.png Chinese translation

1  天主聖神,
求你降臨,
從高天放射你的光芒。
窮人的慈父!求你降臨!
恩寵的泉源,求你降臨!
心靈的真光,求你降臨!
2  你是施慰的聖神,
你是心靈甘的賓客!
你是旅途的涼蔭。
在勞苦中,你是憩息;
在酷熱裏,你是清風;
在悲痛時,你是慰藉。

3  你是幸福的真光,
求你照耀我們的心,
充滿我們的心靈深處。
沒有你的助佑,
人便一無所有,
一無是處。

4  求你洗淨我們的污穢,
滋潤我們的憔悴,
醫治我們的創傷。
求你折服頑固的人,
溫暖冷酷的心,
引導迷途的人。

5  凡是信賴你的人,
求你賜予聖神七恩。
求你賜我們修德立功,
善生福終,
永享天福。
亞孟。

German.png German translation

1  Komm, Heiliger Geist,
und sende vom Himmel
den Strahl deines Lichts.
Komm, Vater der Armen,
komm, Spender der Gaben,
komm, Licht der Herzen.
2  Bester Tröster,
süßer Gastfreund der Seele,
süße Erquickung.
Ruhe in Arbeit,
Kühlung in Hitze,
Trost im Weinen.

3  Oh seligstes Licht,
erfülle zutiefst die Herzen
deiner Gläubigen.
Ohne deine Gottesmacht
ist nichts im Menschen,
nichts unversehrt.

4  Reinige, was schmutzig ist,
tränke, was vertrocknet ist,
heile, was verwundet ist.
Beuge, was starr ist,
wärme, was kalt ist,
lenke, was verirrt ist.

5  Gib deinen Gläubigen,
die auf dich vertrauen,
die sieben heiligen Gaben.
Gib den Lohn der Tugend,
gib ein Ende in Erlösung,
gib immerwährende Freude.

Vietnamese.png Vietnamese translation

Sequence for Mass on Pentecost Sunday, 1973
1  Muôn lạy Chúa Thánh Thần,
xin ngự đến trần gian,
tự trời cao gửi xuống
nguồn ánh sáng tỏa lan.
Lạy Cha kẻ bần hàn,
Đấng tặng ban ân điển
và soi dẫn nhân tâm,
cúi xin Ngài ngự đến!

2  Đấng ủi an tuyệt diệu,
thượng khách của tâm hồn,
ôi ngọt ngào êm dịu dòng suối mát chảy tuôn!
Khi vất vả lao công, Ngài là nơi an nghỉ,
gió mát đuổi cơn nồng,
tay hiền lau giọt lệ.

3  Hỡi hào quang linh diệu,
xin chiếu giãi ánh hồng
vào tâm hồn tín hữu
cho rực rỡ trinh trong.
Không thần lực phù trì
kẻ phàm nhân cát bụi,
thật chẳng có điều chi mà không là tội lỗi.

4  Hết những gì nhơ bẩn,
xin rửa cho sạch trong,
tưới gội nơi khô cạn,
chữa lành mọi vết thương.
Cứng cỏi uốn cho mềm,
lạnh lùng xin sưởi ấm,
những đường nẻo sai lầm,
sửa sang cho ngay thẳng.

5  Những ai hằng tin tưởng
trông cậy Chúa vững vàng,
dám xin Ngài rộng lượng bảy ơn thánh tặng ban.
Nguyện xin Chúa thưởng công
cuộc đời dày đức độ,
ban niềm vui muôn thuở sau giờ phút lâm chung.
Amen. Alleluia.

External links