Agnus Dei

From ChoralWiki
(Redirected from Agnus Dei text page)
Jump to navigation Jump to search

Source

From the Ordinary of the Mass and Requiem.

Settings by composers

In Latin, unless otherwise indicated.

Other settings possibly not included in the manual list above

Text and translations

Latin.png Latin text

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
 

English.png English translation

Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us peace.
 

Chinese.png Chinese translation

除免世罪的天主羔羊,求祢垂憐我們。
除免世罪的天主羔羊,求祢垂憐我們。
除免世罪的天主羔羊,求祢賜給我們平安。
 

French.png French translation

Public domain, submitted by Sylvain Machefert
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
 

German.png German translation

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.

Ecumenical version 1972:
Christe, du Lamm Gottes, Der du trägst die Sünd der Welt, Erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes, Der du trägst die Sünd der Welt, Erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes, Der du trägst die Sünd der Welt, Gib uns dein' Frieden.
 

Italian.png Italian translation

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
 

Dutch.png Dutch translation

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm u over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm u over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, geef ons vrede.
 

Latvian.png Latvian translation

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mieru!
 

Tagalog.png Tagalog translation

Public domain, submitted by Tito Pao
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.

Portuguese.png Portuguese translation

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz.
 

Spanish.png Spanish translation

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la Paz.
 

Hungarian.png Hungarian translation

Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét!
 

Finnish.png Finnish translation

Jumalan Karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä
Jumalan Karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä
Jumalan Karitsa, joka kannat maailman synnin, anna meille rauha.
 

Danish.png Danish translation

O du Guds lam, som bærer verdens synd, forbarm dig over os.
O du Guds lam, som bærer verdens synd, forbarm dig over os.
O du Guds lam, som bærer verdens synd, Giv os fred.
 

Thai.png Thai translation

ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ
ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ
ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก โปรดประทานสันติสุขเทอญ
 

Polish.png Polish translation

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
 

Korean.png Korean translation

하느님의 어린양, 세상의 죄를 거두시는 주님, 저희에게 자비를.
하느님의 어린양, 세상의 죄를 거두시는 주님, 저희에게 자비를.
하느님의 어린양, 세상의 죄를 거두시는 주님, 저희에게 평화를 주소서.
 

Vietnamese.png Vietnamese translation

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

Requiem variant

Latin.png Latin text

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.
 

English.png English translation

Lamb of God, who take away the sins of the world, grant them rest.
Lamb of God, who take away the sins of the world, grant them rest.
Lamb of God, who take away the sins of the world, grant them everlasting rest.
 

Chinese.png Chinese translation

除免世罪的天主羔羊,求祢賜給他們安息。
除免世罪的天主羔羊,求祢賜給他們安息。
除免世罪的天主羔羊,求祢賜給他們永遠的安息。
 

French.png French translation

Public domain, submitted by Sylvain Machefert
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-leur le repos.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-leur le repos.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-leur le repos éternel.
 

Dutch.png Dutch translation

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, geef hem vrede.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, geef hem vrede.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, geef hem eeuwigdurende vrede.

Portuguese.png Portuguese translation

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dá-lhes o descanso.
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dá-lhes o descanso.
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dá-lhes o descanso eterno.
 

Spanish.png Spanish translation

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dales el descanso.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dales el descanso.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dales el descanso eterno.
 

Danish.png Danish translation

O du Guds lam, som bærer verdens synder, giv dem hvile.
O du Guds lam, som bærer verdens synder, giv dem hvile.
O du Guds lam, som bærer verdens synder, giv dem den evige hvile.
 

Korean.png Korean translation

하느님의 어린양, 세상의 죄를 거두시는 주님, 저들에게 안식을.
하느님의 어린양, 세상의 죄를 거두시는 주님, 저들에게 안식을.
하느님의 어린양, 세상의 죄를 거두시는 주님, 저들에게 영원한 안식을.

External links