ChoralWiki:MainAnnouncement/vi

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Văn bản sẽ hiển thị như thế này:

Cách sử dụng: Có ba loại khung thông báo cho các Trang chính được hỗ trợ. Bạn có thể nhập phần dịch thuật của mình tuỳ theo màu sắc của văn bản Anh ngữ tương ứng:

Màu nền là màu "vỏ chanh": Hãy thêm phần dịch thuật tiếng Việt sau dấu bằng tại mục |1=

Màu nền là màu "xanh lợt": Hãy thêm phần dịch thuật tiếng Việt sau dấu bằng tại mục |2=

Màu nền là màu "hồng": Hãy thêm phần dịch thuật tiếng Việt sau dấu bằng tại mục |3=