In exitu

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
 P S A L M S104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

General Information

In the septuagint numbering used in the Vulgate, Ps. CXIII or 113 In exitu comprises both of psalms 114 & 115. It is the 5th Psalm at Sunday Vespers and is customarily chanted to the peregine tone.

Musical settings

Other settings possibly not included in the manual list above

Text and translations

Clementine Vulgate (Psalm 113)

Latin.png Latin text

1  Alleluja. In exitu Israël de Aegypto, domus Jacob de populo barbaro,
2  facta est Judaea sanctificatio ejus; Israël potestas ejus.
3  Mare vidit, et fugit; Jordanis conversus est retrorsum.
4  Montes exsultaverunt ut arietes, et colles sicut agni ovium.
5  Quid est tibi, mare, quod fugisti? et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum?
6  montes, exsultastis sicut arietes? et colles, sicut agni ovium?
7  A facie Domini mota est terra, a facie Dei Jacob:
8  qui convertit petram in stagna aquarum, et rupem in fontes aquarum.
9  Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam:
10  super misericordia tua et veritate tua;
  nequando dicant gentes: Ubi est Deus eorum?
11  Deus autem noster in caelo; omnia quaecumque voluit fecit.
12  Simulacra gentium argentum et aurum, opera manuum hominum.
13  Os habent, et non loquentur; oculos habent, et non videbunt.
14  Aures habent, et non audient; nares habent, et non odorabunt.
15  Manus habent, et non palpabunt; pedes habent, et non ambulabunt; non clamabunt in gutture suo.
16  Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis.
17  Domus Israël speravit in Domino; adjutor eorum et protector eorum est.
18  Domus Aaron speravit in Domino; adjutor eorum et protector eorum est.
19  Qui timent Dominum speraverunt in Domino; adjutor eorum et protector eorum est.
20  Dominus memor fuit nostri, et benedixit nobis. Benedixit domui Israël;
benedixit domui Aaron.
21  Benedixit omnibus qui timent Dominum, pusillis cum majoribus.
22  Adjiciat Dominus super vos, super vos et super filios vestros.
23  Benedicti vos a Domino, qui fecit caelum et terram.
24  Caelum caeli Domino; terram autem dedit filiis hominum.
25  Non mortui laudabunt te, Domine, neque omnes qui descendunt in infernum:
26  sed nos qui vivimus, benedicimus Domino, ex hoc nunc et usque in saeculum.

Gloria Patri
 

Book of Common Prayer (1662)

English.png English text

1  When Israel came out of Egypt: and the house of Jacob from among the strange people,
2  Judah was his sanctuary: and Israel his dominion.
3  The sea saw that, and fled: Jordan was driven back.
4  The mountains skipped like rams: and the little hills like young sheep.
5  What aileth thee, O thou sea, that thou fleddest: and thou Jordan, that thou wast driven back?
6  Ye mountains, that ye skipped like rams: and ye little hills, like young sheep?
7  Tremble, thou earth, at the presence of the Lord: at the presence of the God of Jacob;
8  Who turned the hard rock into a standing water: and the flint-stone into a springing well.

1  Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy Name give the praise:
  for thy loving mercy and for thy truth's sake.
2  Wherefore shall the heathen say: Where is now their God?
3  As for our God, he is in heaven: he hath done whatsoever pleased him.
4  Their idols are silver and gold: even the work of men's hands.
5  They have mouths, and speak not: eyes have they, and see not.
6  They have ears, and hear not: noses have they, and smell not.
7  They have hands, and handle not; feet have they, and walk not: neither speak they through their throat.
8  They that make them are like unto them; and so are all such as put their trust in them.
9  But thou, house of Israel, trust thou in the Lord: he is their succour and defence.
10  Ye house of Aaron, put your trust in the Lord: he is their helper and defender.
11  Ye that fear the Lord, put your trust in the Lord: he is their helper and defender.
12  The Lord hath been mindful of us, and he shall bless us: even he shall bless the house of Israel,
he shall bless the house of Aaron.
13  He shall bless them that fear the Lord: both small and great.
14  The Lord shall increase you more and more: you and your children.
15  Ye are the blessed of the Lord: who made heaven and earth.
16 . All the whole heavens are the Lord's: the earth hath he given to the children of men.
17  The dead praise not thee, O Lord: neither all they that go down into silence.
18  But we will praise the Lord: from this time forth for evermore. Praise the Lord.

Káldi fordítás

Hungarian.png Hungarian text

Alleluja! Kijövén Izrael Egyiptomból, Jákob háza az idegen nép közől,
lőn Judea az ő szenthelyévé, Izrael az ő birodalmává.
A tenger látta ezt, és futott; a Jordán visszafordúlt.
A hegyek szökdeltek, mint a kosok, és a halmok, mint a juhok bárányai.
Mi lelt téged, tenger, hogy futottál? és téged, Jordán, hogy visszafordúltál?
és titeket hegyek, hogy szökdeltetek, mint a kosok, ti halmok, mint a juhok bárányai?
az Úr színe előtt megrendűlt a föld, Jákob Istene előtt,
Ki a sziklát tavakká változtatta, és a kőszirtet vízforrásokká.

Ne nekünk, Uram! ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget,
a te irgalmad és igazságod miatt, nehogy valaha mondják a pogányok: Hol vagyon az ő Istenök?
Mert a mi Istenünk mennyben vagyon; a mit akar, mindent végbevisz.
A pogányok bálványai ezűst és arany, emberi kezek alkotványai.
Szájok vagyon, és nem szólnak; szemök vagyon, és nem látnak.
Fülök vagyon, és nem hallanak; orruk vagyon, és nem szagolnak.
Kezeik vannak, és nem tapintanak; lábaik vannak, és nem járnak; nem kiáltanak torkukkal.
Hasonlók legyenek hozzájok, kik azokat csinálják, és mind, kik azokban bíznak.
Izrael háza az Úrban bízik; ő segítőjök és oltalmazójok.
Áron háza az Úrban bizik; ő segítőjök és oltalmazójok.
Kik az Urat félik, az Úrban bíznak; ő segítőjök és oltalmazójok.
Az Úr megemlékezett rólunk, és megáldott minket; megáldotta Izrael házát, megáldotta Áron házát.
Megáldotta mind, kik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal.
Gyarapítson az Úr titeket, titeket és fiaitokat.
Áldottak legyetek ti az Úrtól, ki a mennyet és földet teremtette.
Az egek ege az Úré; a földet pedig az emberek fiainak adta.
Nem a holtak dicsérnek téged Uram! sem azok, kik a föld alá szállanak.
Hanem mi, kik élünk, áldjuk az Urat, mostantól és mindörökké.