Leanabh an àigh (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-10-27)  CPDL #20359:        (Sibelius 5)
Editor: Aindrias Hiort (submitted 2009-10-18).   Score information: A4, 1 page, 36 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Leanabh an àigh
Composer: Anonymous (Traditional)
Lyricist: Mary MacDonald (Màiri Dhòmhnallach)

Number of voices: 1v   Voicing: Unison
Genre: SacredUnknown

Language: Scottish Gaelic
Instruments: A cappella

First published:
Description: Sung sean-nós. Unaccompanied solo or in chorus. This is a traditional tune named Bunessan, but is popularly known as "Morning Has Broken" sung by Cat Stevens. The words are relatively modern (turn of the last century), but are in the public domain.

External websites:

Original text and translations

Lowland_Scots.png Scottish Gaelic text

1. Leanabh an àigh, an leanabh bh' aig Màiri
Rugadh 's an stàbull, Righ nan Dùl;
Thàinig do 'n fhàsach, dh'fhulang 'n ar n-àite
'Son iad an àireamh, bhitheas dha dlùth.

2. Ged a bhios leanaban aig rìghrean na talmhainn
An greadhnachas garbh is anabarr mùirn
'S geàrr gus am falbh iad 's fàsaidh iad anfhann
An áilleachd 'san dealbh a' searg 'san ùir.

3. Cha b' ionnan 's an t-Uan 'thàinig gar fuasgldh
Iriosal stuama Ghluais e 'n tùs
'S E naomh gun truailleachd cruithear an t-sluaigh
Dh' èirich e suas le buaidh o 'n ùir.

4. Leanabh an àigh, mar dh'aithris na fàidhean;
'S na h-àinglean àrd', b' E miann an sùl;
'S E 's airidh air gràdh 's air urram thoirt dhà.
Sona an àireamh bhitheas dhà dlùth.