Difference between revisions of "ChoralWiki:CPDL statistics/vi"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
(some fixes)
(No difference)

Revision as of 18:04, 26 March 2009

Mô tả: Các nội dung của mẫu này xuất hiện trên Trang Chính dưới "Dò tìm CPDL" và bao gồm các bản ghi số liệu thống kê rằng hiện nay đã được cập nhật tự động bằng cách sử dụng các kỹ thuật DPL.

Lưu ý: Những thông tin này trong khung màu xanh lá mạ sẽ không xuất hiện trong trang mà tiêu bản này được nhúng.

Danh mục trang nhạc chính

(39752 Các trang nhạc –
   3482 mới trong năm nay)

Danh mục Nhạc sĩ chính

(3943 composer pages)

Bản văn (25844)
Thỉnh cầu bài nhạc (254)
Nhạc xuất bản
Các công cụ tải xuống được
Các trang trợ giúp

Các bản dịch (5778)
Đóng góp cho CPDL (1441)
Các trang liên kết với CPDL (63)
Thông tin Bản quyền
Liên lạc với CPDL

(Cập nhật 23 October 2021, 13:54)