Difference between revisions of "ChoralWiki:CPDL statistics/vi"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
(added texts to be translated)
m
Line 18: Line 18:
 
12= Bảng liệt kê Nhạc sĩ|
 
12= Bảng liệt kê Nhạc sĩ|
 
13= Bản văn|
 
13= Bản văn|
14= Score requests|
+
14= Các bản nhạc thỉnh cầu|
141= Requested|
+
141= Đang thỉnh cầu|
142= Completed|
+
142= Đã đáp ứng|
 
15= Nhạc xuất bản|
 
15= Nhạc xuất bản|
 
16= Các công cụ tải xuống được|
 
16= Các công cụ tải xuống được|

Revision as of 22:45, 6 August 2009

Mô tả: Nội dung của tiêu bản này xuất hiện trên Trang Chính dưới mục "Dò tìm CPDL" và bao gồm các bản ghi số liệu thống kê hiện tại được cập nhật tự động bằng cách sử dụng các kỹ thuật DPL.

Lưu ý: Những thông tin trong khung màu xanh lá mạ này sẽ không xuất hiện trong trang mà tiêu bản này được nhúng.

Danh mục trang nhạc

(39752 trang nhạc,
   3482 mới trong năm nay)

Danh mục Nhạc sĩ

(3943 trang nhạc sĩ)

Bản văn (25844)
Các bản nhạc thỉnh cầu:
    Đang thỉnh cầu (254)
    Đã đáp ứng (875)
Nhạc xuất bản
Thông tin Bản quyền

Các bản dịch (5778)
Đóng góp cho CPDL (1441)
Các trang liên kết với CPDL (63)
Các công cụ tải xuống được
Các trang trợ giúp
Liên lạc với CPDL

(Cập nhật 23 October 2021, 14:20)