Difference between revisions of "ChoralWiki:CPDL statistics/vi"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
m
m
Line 20: Line 20:
 
14= Các bản nhạc thỉnh cầu|
 
14= Các bản nhạc thỉnh cầu|
 
141= Đang thỉnh cầu|
 
141= Đang thỉnh cầu|
142= Đã đáp ứng|
+
142= Đã cung ứng|
 
15= Nhạc xuất bản|
 
15= Nhạc xuất bản|
 
16= Các công cụ tải xuống được|
 
16= Các công cụ tải xuống được|

Revision as of 22:47, 6 August 2009

Mô tả: Nội dung của tiêu bản này xuất hiện trên Trang Chính dưới mục "Dò tìm CPDL" và bao gồm các bản ghi số liệu thống kê hiện tại được cập nhật tự động bằng cách sử dụng các kỹ thuật DPL.

Lưu ý: Những thông tin trong khung màu xanh lá mạ này sẽ không xuất hiện trong trang mà tiêu bản này được nhúng.

Danh mục trang nhạc

(38477 trang nhạc,
   1831 mới trong năm nay)

Danh mục Nhạc sĩ

(3811 trang nhạc sĩ)

Bản văn (25068)
Các bản nhạc thỉnh cầu:
    Đang thỉnh cầu (252)
    Đã cung ứng (874)
Nhạc xuất bản
Thông tin Bản quyền

Các bản dịch (5589)
Đóng góp cho CPDL (1413)
Các trang liên kết với CPDL (63)
Các công cụ tải xuống được
Các trang trợ giúp
Liên lạc với CPDL

(Cập nhật 12 May 2021, 08:18)