ChoralWiki:CPDL statistics/vi

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Mô tả: Nội dung của tiêu bản này xuất hiện trên Trang Chính dưới mục "Dò tìm CPDL" và bao gồm các bản ghi số liệu thống kê hiện tại được cập nhật tự động bằng cách sử dụng các kỹ thuật DPL.

Lưu ý: Những thông tin này trong khung màu xanh lá mạ sẽ không xuất hiện trong trang mà tiêu bản này được nhúng.

Danh mục trang nhạc

(39753 trang nhạc,
   3483 mới trong năm nay)

Danh mục Nhạc sĩ

(3943 trang nhạc sĩ)

Bản văn (25845)
Thỉnh cầu bài nhạc:
    Requested (254)
    Completed (875)
Nhạc xuất bản
Thông tin Bản quyền

Các bản dịch (5778)
Đóng góp cho CPDL (1441)
Các trang liên kết với CPDL (63)
Các công cụ tải xuống được
Các trang trợ giúp
Liên lạc với CPDL

(Cập nhật 23 October 2021, 15:12)