Laoidh Sliochd nan Gaidheal (Traditional)

From ChoralWiki
Revision as of 03:54, 24 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-09-12)  CPDL #20155:        (Sibelius 5)
Editor: Aindrias Hiort (submitted 2009-09-11).   Score information: Letter, 8 pages, 97 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: The tune is traditional. The harmony was first written by D.J. Hall to a much more complex arrangement in English with accompaniment. The original arrangement was simplified by Aindrias Hiort and set to words by Catriona NicIomhair Parsons; it was first performed at the Cruinneachadh nan Gaidheal 2008 in Antigonish, Nova Scotia, Canada.

General Information

Title: Laoidh Sliochd nan Gaidheal
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularFolksong

Language: Scottish Gaelic
Instruments: A cappella

First published: 2008
Description: 

External websites:

Original text and translations

Lowland_Scots.png Scottish Gaelic text

Eisd ri ar n-ùrnaigh, Rìgh na Glòir',
Cum sinne treòrach, treun
Mar chum thu ar sinnsirean a thàinig thar chuain
Sàbhailt nad làmhan fhèin.

Measg ghaoithean searbh is shiantan garbh
'S Tusa fear-stiùiridh ar luing'
Leat-sa air bòrd, aotrom a’bhòids'
Gun eagal is Tusa leinn.

Anmoch is tràth, gach oidhche's a latha
'Gad leantainn troimh'n ioma-ghaoith
Ar sùilean ort fhèin, 's Tu ghairm oirnn o chèin
Na dìobair sinn, Dhé, a chaoidh.

Bidh leinne gach là, ar companach tlàth
Gu ruig sinn ar dachaidh bhuan;
Do Iosa ar gràdh, a dh'fhuilig 'nar n-àit'
Bidh glòir gu siorraidh buan.