O Domine Dominator (Johann Melchior Gletle)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale_2014_icon.png Finale 2014
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2019-04-02)  CPDL #53857:         
Editor: Wim Looyestijn (submitted 2019-04-02).   Score information: A4, 48 pages, 363 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Instrumental parts are included in the PDF.

General Information

Title: O Domine Dominator
Composer: Johann Melchior Gletle
Lyricist:

Number of voices: 6vv   Voicing: SSATB + Solo B
Genre: SacredMotet

Language: Latin
Instruments: 2 vi + Basso continuo

First published: 1667 in Expeditionis Musicae Classis I-Motettae Sacrae Concertatae XXXVI. Opus I. Erfurt
Description: Dialogue between the Lord and believers.

External websites:

Original text and translations

Latin.png Latin text

O Domine, Dominator cœli et terræ,
memento fervorum tuorum, quos possedisti ab initio.
Electi mei, ecce ego vobiscum sum usque
ad consummationem sæculi.
Sed, o Domine, persequitur mundus servos tuos.
Habete fiduciam, ego vici mundum.
Sed, o Domine, linguam dolosam loquantur
adversus servos tuos, et sermonibus odii impugnant nos.
Beati eritis, cum male dixerint vobis homines,
et persecuti vos fuerint et dixerint omne malum
ad verbum vos mentientes propter me.
Sed, o Domine, vim faciunt nobis qui quærunt animas nostras.
Regnum cœlorum vim patitur et violenti rapiunt illud.
Sed, o Domine, paratiunt ignes et cruces,
sagittæ et gladii in mortem servorum tuorum.
Nolite timere eos qui corpes occidunt animam autem non possunt occidere.
Sed, o Domine, si hoc omnia sustinuerimus, quid erit nobis?
Mercedem laborum ego reddam vobis.
Quis ergo nos separabit a charitate tua, Domine?
An tribulatio? Non tribulatio, non,
an angustia? non, non, non angustia.
an fames, an nudita, an periculum?
non fames, non nuditas, non pericullum,
an gladius, an persecutio? non persecutio, non gladius.
Quis ergo, quis ergo?
Quis ergo nos separabit a charitate tua, Domine?
An mors, an vita? Negque mors, neque vita.
An angeli? neque angeli, an principatus?
nec principatus, an virtutes? neque virtutes,
an infantia? nec infantia, an futura? neque futura,
an fortitudo? nec fortitudo,
an altitudo, an profundum? nec altitudo, nec profundum.
Scimus enim, quod passiones hujus sæculi
non sunt condignæ ad futuram gloriam.

Dutch.png Dutch translation

O Heer, heerser van de hemelen en van de aarde,
gedenk uw dienaren die Gij bezat vanaf het begin.
Mijn uitverkorenen, Ik ben met u, tot aan de voleinding der wereld.
Maar, o Heer, de wereld vervolgt uw dienaren.
Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Maar, o Heer, er wordt bedrieglijk gesproken
tegen uw dienaren, en woorden van haat vallen ons aan.
Zalig zijt gij, als zij u smaden, en vervolgen
en uitingen van allerlei kwaad tegen u spreken jegens mijn woord.
Maar, o Heer, geef kracht aan ons om onze ziel te zoeken.
Het koninkrijk der hemelen heeft dit geweld geleden.
Maar, o Heer, vuren en kruisen,
pijlen en zwaarden zijn in gereedheid gebracht om te doden.
Wees niet bang voor degenen die het lichaam doden,
want de ziel kunnen zij niet doden.
Maar, o Heer, als wij dit alles hebben meegemaakt,
wat zal dan ons deel zijn?
Ik zal jullie arbeid belonen.
Wie zal ons scheiden van uw liefde, o Heer?
Een probleem? Geen probleem, nee,
Ellende? nee, nee, geen ellende.
Honger, of naaktheid, of gevaar? Geen honger, naaktheid of gevaar.
Het zwaard of vervolging? Niet vervolging, geen zwaard.
Wat dan, wat is het dan? Wie zal ons scheiden van uw liefde, o Heer?
Is het de dood, of je leven? , Noch de dood, noch het leven.
Engelen dan? Ook niet de engelen. Een vorst? Nee, geen vorst.
Deugden? Geen deugden. Stomheid? Geen stomheid.
Toekomst? Niet de toekomst. Dapperheid? Niet dapperheid.
Hoogte, of diepte? Noch hoogte, noch diepte.
Maar we zijn er zeker van, dat het lijden
van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de toekomstige heerlijkheid.

English.png English translation

O Lord, ruler of the heavens and the earth,
remember your servants that You possessed from the beginning.
My chosen ones, I am with you, to the end of the world.
But, O Lord, the world is persecuting your servants.
Have good courage, I have conquered the world.
But, O Lord, your servants are being deceptively spoken,
and words of hate are attacking us.
Blessed are you, when they reproach you, and persecute
and speak of all kinds of evil against you against my word.
But, o Lord, give us strength to seek our souls.
The kingdom of heaven has suffered this violence.
But, O Lord, fires and crosses,
arrows and swords have been prepared to kill.
Do not be afraid of those who kill the body,
for they cannot kill the soul.
But, oh Lord, if we have experienced all this,
what will our part be?
I will reward your labour.
Who will separate us from your love, O Lord?
A problem? No problem, no, misery? no, no, no misery.
Hunger, or nakedness, or danger? No hunger, nudity or danger.
The sword or persecution? No persecution, no sword.
What then, what is it then? Who will separate us from your love, O Lord?
Is it death or your life? , Neither death nor life.
Angels then? Not the angels either. A frost? No frost.
Virtues? No virtues. Stupidity? No stupidity.
Future? Not the future. Bravery? Not bravery.
Height, or depth? Neither height nor depth.
But we are sure that the suffering of
the present does not outweigh the future glory.