Gabriel's Message

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

General information

Translated from the Basque by Sabine Baring-Gould.

Settings by composers

Other settings possibly not included in the manual list above

Text and translations

English.png English text

1  The angel Gabriel from heaven came,
His wings as drifted snow, his eyes as flame;
"All hail," said he, "thou lowly maiden Mary,
Most highly favoured lady," Gloria!

2  "For know a blessed Mother thou shalt be,
All generations laud and honour thee,
Thy Son shall be Emmanuel, by seers foretold,
Most highly favoured lady," Gloria!

3  Then gentle Mary meekly bowed her head,
"To me be as it pleaseth God," she said,
"My soul shall laud and magnify his holy Name."
Most highly favoured lady, Gloria!

4  Of her, Emmanuel, the Christ, was born
In Bethlehem, all on a Christmas morn,
And Christian folk throughout the world will ever say
"Most highly favoured lady," Gloria!

Basque.png Basque text

Birjina gaztetto bat zegoen
Kreazale Jaonaren othoitzen,
Nuiz et'aingürü bat lehiatü
Beitzen zelütik jaitxi
Mintzatzera haren.

Aingüria sartzen, diolarik:
«Agur, graziaz zira betherik,
Jaona da zurekin, benedikatü
Zira eta haitatü
Emazten gañetik».

Maria ordian dülüratü,
Eta bere beithan gogaratü
Zeren zian uste gabe ebtzüten
Hura agur erraiten.
Hanbat zen lotsatü.

«Etzitela, ez, lotsa, Maria;
Jinkoatan bathü'zü grazia:
Zük düzü sabelian ernatüren,
Eta haor bat sorthüren
Jesüs datiana».

Harek, dülüratürik, harzara:
«Bena nula izan daite hola,
Eztüdanaz gizunik ezagützen,
Ez eta ezagütüren
Batere seküla?».

«Ezpiritü saintiak huntia
Izanen düzü hori, Maria».
Zü zirateke, ber ordian, ama
Bai et'ere birjina,
Mündian bakhoitza.

Mariak arrapostü ordian:
«Hao naizü Jinkoren zerbütxian,
Zük errana nitan biz konplitü».
Jaona aragitü
Haren sabelian.

O Jinkoaren ama saintia,
Bekhatügilen ürgaitzarria,
Zük gitzatzü lagünt, bai Jinkoaren,
Baita berthütiaren
Bihotzez maithatzen.

German.png German translation


Der Engel Gabriel stieg von Himmel herab.
Mit Flügeln wie verwehter Schnee und flammenden Augen sagte er:
„Gesegnet seiest du, Maria, niedrige Magd!
Gebenedeit unter den Frauen!“ Gloria!

„Du sollst gesegnet sein unter den Müttern,
alle Generationen werden dich preisen und rühmen: Dein Sohn wird Immanuel sein,
Wie die Weisen es prophezeiten!“
„Du bist gebenedeit unter den Frauen!“ Gloria!

Die sanfte Maria senkte fromm den Kopf;
„An mir geschehe Gottes Wille!“ sagte sie.
„Es lobe und preise meine Seele
seinen heiligen Namen.“
„Du bist gebenedeit unter den Frauen!“ Gloria!

Sie gebar Immanuel, Jesus Christus,
in Bethlehem, am Weihnachtsmorgen.
Und alle Christen in der ganzen Welt
werden immerdar sagen:
„Du bist gebenedeit unter den Frauen!“ Gloria!

External links