Lieldienu rīta Laudes (Joseph Furmanik)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-03-30)  CPDL #28689:      (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2013-03-30).   Score information: A4, 6 pages, 238 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is ancient "Laudes Matutinum" of Easter morning, adapted to new order of Vatican II and translated in Latvian by Andris Solims.

General Information

Title: Lieldienu rīta Laudes
Composer: Joseph Furmanik

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredMorning Canticles

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

Invitatorijs
Priesteris
V. Kungs, atver manas lū pas.
Koris/Tauta
R. Un mana mute teiks tavu go du.
Antifona:
Surrexit Dominus vere:
alleluja.

Psalm 95(94) Venite exultemus
1. Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku, līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
Iesim ar pateicību viņa vai ga priek šā un ga vilēsim vi ņam dzies mās. Surrexit.
2.Jo Dievs ir augsts Kungs un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem.
Jo zemes dziļumi ir viņa rokā un kalnu virsotnes ir viņa varā. Alleluja.
3.Jo viņam pieder jūra, un viņš to ir ra dī jis, un sauszeme ir vi ņa ro kudarbs.
Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes, locīsim ceļus Kunga, mūsu Radī tāja priekšā. Surrexit.
4.Jo viņš ir mūsu Dievs, bet mēs viņa tautaun viņa ganām pulka avis.
Kaut jūsšodien dzirdētu viņa balsi: "Nenocietiniet savas sirdis. Alleluja.
5. Kā Meribā, kā Massas dienā tuksnesī, kur mani kārdināja jūsu tēvi:
Viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus. Surrexit.
6. Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta, un es teicu: Tie ir ļaudis, kuru sirdis maldās.
Viņi nepazinamanus ceļus; tādēļ es zvērēju savās dusmās: Viņi neieies manā mierā." Alleluja.
7. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam,
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Surrexit.

Seko: Himna "Gloria Tibi Trinitas" un 3 Psalmi, Responsorijs: "Haec dies",
Antifona: "Cum transisset" un "Benedictus"

Antifona I
Kantors
Es esmu, kas esmu, un es neseko-ju bezdievīgo padomam,
bet mana griba ir izpildīt Kunga Dieva likumu, alleluja.

1. Psalms
Kantors/Tauta
1. Svētīgs ir vīrs, kas neseko bezdievju pa domam, kas nestaigā grēcinieku ceļu un nesēž zaimotāju pulkā.
Koris
2. Bet kam prātā ir Kun ga bauslība un kas dienu un nakti apcer Kun ga likumu.
Kantors/Tauta
3. Viņš līdzinās kokam,kas stādīts ūdeņumalā, kasatnes augļus īstajā laikā un kam nenovīst lapas: viss, ko viņš dara, viņam labi izdodas.
Koris
4. Ne tādi ir bezdievīgie: tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām.
Kantors/Tauta
5. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisnīgo sapulcē grēcinieki.
Koris
6. Jo taisnīgo ceļš ir Kun gam patīkams,bet izzudīs bezdievīgo ceļš.
Kantors/Tauta
7. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.
Koris
8. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
Visi atkārto Antifonu I rečitatīvā (uz La bemol)

Antifona II 3
Kantors
Es lūdzu manu Tēvu, alleluja;
Viņš man deva tautas, alleluja,
savā mantojumā, alleluja.

2. Psalms
Kantors/Tauta
1. Kā pēc saceļas tautas un ļaudis kaļ tukšus plānus?
Koris
2. Saceļas zemes karaļi un valdnieki pret Kungu sazvērē jās un pret viņa Svaidīto:
Kantors/Tauta
3. "Sarausim viņu sai tes un no sevis nometīsim vi ņu jū gu!" 4.
Koris
4. Tas, kurš debesīs mājo, par viņiem smejas, un Kungs viņus izsmej.
Kantors/Tauta
5. Tad viņš runā tiem savās dusmās un savā bardzībā liek tiem satrūkties:
Koris
6. "Es iecēlu savu karali manā svētajā kalnā Sionā."
Kantors/Tauta
7. Es sludināšu Kunga lēmumu. Viņš man sacīja: "Tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju.
Koris
8.b Prasiman,un es tev došu tautas mantojumā un tavā īpašumā zemes robežas.
Kantors/Tauta
9. Tu valdīsi viņus ar dzelzs rīksti un sasitīsi viņus kā māla traukus."
Koris
10.Un jūs, karaļi, tagad saprotiet, mācieties, kas valdāt zemes virsū.
Kantors/Tauta
11. Ar bijību kalpojiet Kungam, ar trīsām godiniet viņu.
Koris
12. Lai viņš nedusmojas un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas. Svētīgi ir visi, kas pie viņa patveras!
Kantors/Tauta
13. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.
Koris
14. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.

Visi atkārto Antifonu II rečitatīvā (uz La bemol)

Antifona III
Kantors
Es biju gulējis un biju aizmidzis, bet cēlos augšā,
jo Kungs Dievs aizskāra mani, alleluja.

3. Psalms
Kantors/Tauta
2. Kungs, cik daudz ir to, kas mani vajā! Daudzi saceļas pret mani!
Koris
3. Daudzi par mani saka: "Viņam nav glābiņa pie Dieva."
Kantors/Tauta
4. Bet tu, Kungs, esi mans patvērums, tu esi mans gods,tu paceļ man galvu.
Koris
5. Skaļā balsī es saucu uz Kungu, un viņš uzklausīja mani no sava svētā kalna.
Kantors/Tauta
6. Es apgūlos, aizmigu un atkal piecēlos, jo Kungs mani sargāja.
Koris
7. Es nebīstos no daudzajiem tūkstošiem, kas visapkārt pret mani nostājušies.
Kantors/Tauta
8. Celies, Kungs! Mans Dievs, atpestī mani! jo tu siti pa vaigiem visiem maniem ienaidniekiem, tu bezdievīgajiem satrieci zobus.
Koris
9. No Kunga nāk pestīšana, tava svētība lai ir pār tavu tautu!
Kantors/Tauta
10. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.
Koris
11. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.

Visi atkārto Antifonu III rečitatīvā (uz As). Seko "Īss lasījums", Responsorijs: "Haec dies", Antifona uz Benedictus :
"Cum transisset sabbatum" ar "Benedictus", "Lūgumi," "Tēvs mūsu" un "Lūgšana".
Salikumu latviešu valodā veicis pr. Andris Solims. 2. uzlabotais izdevums 28.03.2013.

Īss Lasījums no Apustuļu darbiem (10, 40-43)
Dievs viņu uzmodināja trešajā dienā un atļāva viņam parādīties ne visai tautai, bet Dieva izredzētajiem lieciniekiem, mums, kas kopā ar viņu ēdām un dzērām pēc augšāmcelšanās no miroņiem. Un viņš mums pavēlēja sludināt tautai un apliecināt, ka viņš ir Dieva ieceltais soģis par dzīvajiem un mirušajiem. Par viņu liecina visi pravieši, ka visi, kas uz viņu tic, viņa vārdā saņem grēku piedošanu.
(Tas ir Dieva vārds)

Responsorijs: Antifona
Haec dies quam fecit Dominus: exultemus et laetemur in ea, alleluja
(Šī ir diena, kuru Kungs ir darījis: priecāsimies un līksmosim tajā, alleluja)

Antifona uz Benedictus
Cum transisset sabbatum Maria Magdalene, et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata.
Ut venientes ungerent Jesum, alleluja. Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum orto jam sole. Ut venientes…
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Ut venientes…
(Kad bija pagājis sabats, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salomeja nopirka smaržzāles.
Lai ietu un iesvaidītu Jēzu, alleluja. Un ļoti agrā rītā pēc sabata, saulei lēcot, viņas nāk pie kapa.
Lai ietu… Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Lai ietu…)

Benedictus
Kantors/Tauta
1. Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs, jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.
2. Viņš mums ir devis pestīšanas balstu Dāvida, sava kalpa namā,
3. kā viņš no mūžiem bija solījis caur savu svēto praviešu lūpām,
4. ka mūs atpestīs no ienaidnieku va ras, no visu to rokām, kas mūs ienīst,
5. parādot žēlsirdību mūsu tēviem un atceroties savu svēto derību.
6. Viņš mums izpildīs zvērestu, ko viņš ir devis mūsu tēvam Abrahamam,
7. kamēs, atbrīvoti no ienaidnieka rokām, bez bailēm viņam kalpotu
8. svētumā un taisnībā viņa priekšā visās mūža dienās.
9. Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti, jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņam ceļu,
10. viņa tautai nest pestīšanas ziņu, ka grēki tiks tai piedoti
11. mū su Dieva lielās žēlsirdības dēļ, arkuru mūs ir apmeklējis viņa sūtītais no augstuma,
12.lai apgaismotu tos,kas mīt tumsā un nāves ēnā, un vadītu mūsu soļus miera ceļos,
13.Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.
14. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.

Koris atkārto Antifonu uz BENEDICTUS

Lūgumi

Lūgsim Kristu, dzīvības devēju, kuru Dievs uzmodināja un kas arī mūs uzmodinās caur savu
spēku, saukdami: Kristu, mūsu dzīvība, glāb mūs!

1. Kristu, spožā gaisma mirdzoša tumsībās, dzīvības Valdnieks un mirstīgo svētdarītājs,
– ļauj mums šo dienu nodzīvot tavam godam.
2. Kungs, kas esi nogājis ciešanu un krusta ceļu,
– dāvā, ka mēs ar tevi ciesdami un mirdami, arī augšāmceltos kopā ar tevi.
3. Tēva Dēls, mūsu Mācītāj un Brāli, kas mūs padarīji par Dieva valstību un priesteriem,
– dod, ka mēs tev priekā saliktu slavas upuri.
4. Godības Karali, mēs gaidām tavas parādīšanās slavējamo dienu,
– lai mēs skatītu tavu vaigu un kļūtu tev līdzīgi.

Tēvs mūsu…

Lūgšana
Visvarenais mūžīgais Dievs, kas šodien ar sava Viendzimušā Dēla augšāmcelšanos, uzvarot nāvi,
esi mums atvēris debesu vārtus, palīdzi mums, lai, svinēdami Kunga augšāmcelšanās noslēpumu,
mēs arvien atjaunotos Svētajā Garā un atdzimtu mūžīgās dzīves gaismā.
Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava Dēla, vārdā, + kas ar tevi dzīvo un valda Svētā
Gara vienībā, * Dievs, visos mūžu mūžos.
Amen.

Seko noslēguma svētība un dziesma.